1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen voor de levering van goederen door Shopwinkel, die hebben plaatsgevonden of hebben plaatsgevonden via de Shopwinkel-website en verwante subdomeinen, tussen Shopwinkel en een andere partij.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling en het accepteren van een door Shopwinkel gedane aanbieding, zal de wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden.

1.3 Eventuele afwijkingen van en / of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Shopwinkel deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en / of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering waarvoor acceptatie heeft plaatsgevonden.

1.4 In deze Algemene Voorwaarden geldt een e-mail ook als een schriftelijke verklaring.

1.5 Waar in deze Algemene Voorwaarden verwezen wordt naar consumentenkoop, betekent dit: de verkoop tussen Shopwinkel en een andere partij met betrekking tot persoonlijke goederen, waarbij de andere partij een natuurlijke persoon is, niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Aanbiedingen en acceptatie

2.1 Alle aanbiedingen van of namens Shopwinkel op welke wijze dan ook (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.) zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Shopwinkel is bevoegd om een aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van acceptatie door een andere partij in te trekken. Shopwinkel heeft het recht om aanbiedingen van de website te verwijderen en leveringen te annuleren.

2.3 Indien de aanvaarding van een andere partij afwijkt van het aanbod van Shopwinkel, ook al betreft het slechts ondergeschikte punten, zal geen overeenkomst worden gesloten, maar moet deze worden opgevat als een aanbieding gedaan door een andere partij.

2.4 Een aanbod van een andere partij wordt niet geacht door Shopwinkel te zijn aanvaard totdat Shopwinkel dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Aanbiedingen en / of offertes van Shopwinkel zijn niet van toepassing op nabestellingen of nieuwe bestellingen.

2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Shopwinkel geaccepteerd als het zijn accountgegevens (klantinformatie) op de website van Shopwinkel heeft ingevoerd en een bestelling heeft geplaatst.

2.7 Nadat een bestelling door een andere partij is geplaatst, stuurt Shopwinkel een orderbevestiging met een factuur.

Prijs

3.1 Shopwinkel brengt prijzen in rekening zoals deze op de website worden weergegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten.

3.2 Shopwinkel is gerechtigd kostenstijgingen van meer dan 3% door te berekenen aan een andere partij. Indien verhogingen plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van het contract, heeft de andere partij het recht om het contract te ontbinden.

Betaling

4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de overeengekomen vervaldag, per creditcard (Visa of MasterCard), Paypal, door het bedrag te storten of over te maken naar een rekening vermeld op de factuur, of door een ander vooraf afgesproken wijze van betaling.

4.2 Onverminderd enige andere relevante rechten waarop Shopwinkel recht heeft, zal de andere partij in verzuim zijn zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, indien de andere partij nalaat het verschuldigde geld op tijd en / of volledig te betalen of op andere wijze toerekenbaar tekortschiet. bij het nakomen van zijn verplichtingen jegens Shopwinkel.

Levering, risico

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt aflevering pas plaats nadat wederpartij het factuurbedrag volledig heeft betaald.

5.2 Shopwinkel bepaalt de verzendmodus en verzendroute.

5.3 Wederpartij is verplicht om de goederen te kopen.

5.4 Vanaf het moment dat Shopwinkel de goederen voor aflevering aan de expediteur aanbiedt (bijvoorbeeld Post NL, Deutsche Post of DHL), ligt het risico dat de goederen verloren gaan of slechter worden (inclusief schade, verlies, diefstal) bij de andere partij . Als het een consumentenaankoop betreft, ligt dit risico bij de andere partij vanaf het moment van levering.

Inspectie van goederen en klachten

6.1 Wederpartij dient de goederen onmiddellijk bij aflevering te controleren. Zo spoedig mogelijk nadat wederpartij enige gebreken of tekortkomingen heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, maar uiterlijk binnen twee weken na aflevering van de zaken, zal wederpartij Shopwinkel schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele klachten, vergezeld van een zorgvuldige beschrijving van de klacht (en).

6.2 Klachten kunnen worden ingediend per e-mail naar: info@shopwinkel.com.

6.3 Zaken, waarover door de andere partij is geklaagd, zullen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onbewerkt worden bewaard op een geschikte plaats en, op eerste verzoek van Shopwinkel, ter beschikking worden gesteld aan Shopwinkel of een door haar aan te wijzen derde. Shopwinkel, voor verdere inspectie door het verzenden van de goederen naar Shopwinkel op kosten van de andere partij.

Tijd om na te denken en te annuleren

7.1 Als het een consumentenaankoop betreft, heeft de andere partij het recht om de aankoop veertien dagen na ontvangst van het product te annuleren door middel van een schriftelijke verklaring in die zin. In dat geval zal de wederpartij de goederen zo spoedig mogelijk en op eigen kosten naar Shopwinkel retourneren, ongeopend en ongebruikt. Shopwinkel zal het betaalde geld, exclusief eventuele verzend- en / of verwerkingskosten, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen dertig dagen na de annulering aan de andere partij retourneren. Klik hier voor ons retourbeleid.

Aansprakelijkheid

8.1 Shopwinkel is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade opgelopen door de wederpartij en / of derden waartoe andere wederpartij de goederen plaatst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Shopwinkel. In het bijzonder is Shopwinkel niet aansprakelijk voor enige gezondheidsschade.

8.2 Shopwinkel is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en / of winstderving.

8.3 In elk geval is de aansprakelijkheid van Shopwinkel in alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in een gegeven geval zal uitkeren.

8.4 Indien verzekeraars weigeren uit te betalen of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto factuurwaarde van de betreffende levering, met een maximum van € 1.000.

8.5 Wederpartij vrijwaart Shopwinkel voor alle aansprakelijkheden van derden, ongeacht hun aard of omvang, waarbij afstand wordt gedaan van enig verhaal tegen Shopwinkel hierin.

Gedeeltelijke nietigheid, verzaking

9.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig en / of nietig wordt verklaard door een rechter, wordt de bepaling geacht te zijn omgezet in een bepaling die, voor zover als mogelijk is met het behoud van de inhoud en strekking ervan, is niet vernietigbaar / nietig en nietig.

9.2 Indien Shopwinkel niet altijd strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Shopwinkel afstand doet van het recht om in toekomstige gevallen strikte naleving te eisen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 Op alle overeenkomsten en enige andere rechtsbetrekkingen tussen Shopwinkel en andere partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alleen de rechtbank te Apeldoorn is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.